Privacyverklaring

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens Consensio verzamelt, waarom we deze gegevens verzamelen en wat wij ermee doen. Wij vinden het belangrijk dat er zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan en wij zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten van Consensio. In de kern komt onze privacyverklaring er op neer dat wij uw persoonsgegevens alleen gebruiken voor doelen die met u zijn overeengekomen, deze niet met anderen zullen delen en zorgvuldig beveiligen.

Wanneer u vragen heeft die niet in deze privacyverklaring worden beantwoord, suggesties of opmerkingen heeft over de inhoud of wanneer u een klacht heeft over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, laat het ons weten.

Persoonsgegevens

Op verschillende manieren komen wij in aanraking met persoonsgegevens die wij verwerken, bijvoorbeeld als wij met u een overeenkomst hebben gesloten voor het maken van berekeningen, juridische overeenkomsten of voor het deelnemen aan een lezing. Wij kunnen deze gegevens van uzelf hebben ontvangen, bijvoorbeeld via onze website, e-mail, telefoon of app. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens in het kader van onze dienstverlening verkrijgen via derden. Welke persoonsgegevens Consensio verwerkt is afhankelijk van de aard van de overeenkomst en omstandigheden. Dat gaat onder meer om de volgende gegevens:

 • NAW-gegevens
 • Geboortedatum en plaats
 • Geslacht
 • Contactgegevens zoals e-mailadressen en telefoonnummers
 • Burgerlijke staat
 • ID-bewijs
 • Inkomens- en vermogensgegevens, zowel zakelijk als privé
 • Uittreksel KvK
 • Notariële aktes
 • Lidmaatschapsnummer beroepsvereniging

Daarnaast kan het gaan om bijzondere en/of persoonsgegevens. Verwerking van die gegevens vindt in de regel slechts plaats wanneer daarvoor een wettelijke grondslag is of toestemming voor is gegeven. Het betreft dan onder andere BSN-nummers noodzakelijk voor berekeningen en juridische overeenkomsten.

Beveiliging

Consensio heeft voor de bescherming van de persoonsgegevens passende organisatorische en technische maatregelen getroffen in lijn met de daarvoor geldende eisen en richtlijnen. Betrokken werknemers van Consensio worden verplicht tot geheimhouding en zijn op de hoogte gesteld van de verantwoordelijkheden en verplichtingen uit de AVG en procedures met betrekking tot datalekken.

Grondslagen voor en doeleinden van de verwerking

De verwerking van persoonsgegevens vindt meestal plaats om uitvoering te geven aan de met u gesloten overeenkomst of om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting. Er kan ook een gerechtvaardigd belang zijn om gegevens op te slaan en te gebruiken, voor het onder de aandacht brengen en aanbieden van nieuwe of verbetering van bestaande producten en diensten. In een enkel geval kan het zijn dat wij persoonsgegevens om andere dan bovenstaande redenen willen verwerken en dat wij u daar expliciet toestemming voor zullen vragen. Uitgangspunt is dat de verwerking van persoonsgegevens slechts gebeurt voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt.

Inschakeling van derden en ontvangers van gegevens

Consensio verkoopt geen persoonsgegevens aan derden. In het kader van onze dienstverlening maakt Consensio bij de uitvoering van overeenkomsten gebruik van specialistische softwarepakketten, hosting en dergelijke waarin persoonsgegevens worden opgeslagen en/of verwerkt. Met al deze partijen sluit Consensio overeenkomsten waarin afspraken over de wijze van verwerking, de beveiliging en dergelijke zijn vastgelegd.

Rechten van betrokkenen

U heeft de volgende rechten als betrokkene:

 • Weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden en met welk doel
 • Inzage, correctie, aanvulling of verwijdering van uw persoonsgegevens
 • Bezwaar maken tegen of beperking verzoeken van uw persoonsgegevens
 • Intrekken van een gegeven toestemming
 • Persoonsgegevens overdragen aan een ander
 • Een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit
Bewaartermijnen

Consensio zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan nodig is voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. In de regel wordt aangesloten bij de wettelijke bewaarplichten.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op deze website en daarbij wordt de laatstgenoemde wijzigingsdatum vermeld. Wij adviseren u daarom regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Contactgegevens

Voor nadere informatie over deze privacyverklaring of het privacybeleid van Consensio kunt u contact met ons opnemen.